گفتگو آنلاین با مهندس بهروز فروتن | بنیانگذار صنایع غذایی بهروز

بهروز فروتن
گفتگو لایو اینستاگرام خانم دکتر مارال اسکندری با آقای مهندس بهروز فروتن بنیانگذار صنایع غذایی بهروز و قهرمان قهرمانان صنعت غذایی
چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان