آشنایی با مفهوم استاندارد نیروی کار

استاندارد نیروی کار

استاندارد نیروی کار به قراردادهای استاندارد مربوط به کارگران در زمینه حقوق اساسی آن‌ها، شرایط کار، دست‌مزد پرداختی و هم‌چنین امنیت شغلی کارگران اشاره دارد. این کار اساسا به منظور بهبود اشتغال نیروی کار در مقیاس جهانی انجام می‌شود.

سازمان اصلی که در جهت توسعه استانداردهای کار و اجرای آن‌ها کار می‌کند، سازمان بین المللی کار است و در سال 1919 تاسیس شد، تا از استانداردهای بین المللی با توجه به بی عدالتی، سختی و حریم خصوصی کارگران حمایت نماید. این سازمان هم‌چنین در جهت تامین صلح و نفی تاثیرات منفی مرتبط با بازار کار حرکت می‌نماید.

بنابراین با توجه به وضع استانداردها، حداقل سطح حفاظت از اقدامات غیرانسانی مانند پرخاشگری، برابری جنسیتی و غیره وجود دارد. بیش از وضع قوانین استانداردهای کار، اجرای آن مهم است.

 

استانداردهای نیروی کار

حداقل دستمزد، اضافه کار، نگه‌داری سوابق و استانداردهای اشتغال جوانان توسط (FLSA) یا سازمان استانداردهای کار عادلانه تعیین می‌شود، که کارمندان بخش خصوصی و دولت‌های فدرال، ایالتی و محلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

FLSA Minimum Wage : حداقل دستمزد کارگران

بسیاری از ایالات نیز قوانین حداقل دست‌مزد را دارند. بنابراین در مواردی که یک کارمند تحت قوانین حداقل دستمزد ایالتی و فدرال باشد، کارمند حق حداقل دست‌مزد بالاتر را دارد.

FLSA Overtime : اضافه‌کاری

پرداخت اضافه کار نیز با نرخی کمتر از یک و نیم برابر نرخ عادی و بعد از 40 ساعت کار در یک هفته کاری انجام می‌گیرد. محدودیتی در تعداد ساعات کار کارکنان 16 سال به بالا در هر هفته کاری وجود ندارد.

(FLSA) استانداردهای قانون کار:  برای کار در آخر هفته‌ها، تعطیلات و یا روزهای استراحت به اضافه کار اضافه نمی‌کند، مگر اینکه در چنین روزهایی اضافه‌کاری انجام بشود.

(Hours Worked) ساعت کارکرد کارگران

ساعات کارکرد معمولا شامل تمام ساعاتی است که یک کارمند ملزم به حضور در محل کارفرما، در حین انجام وظیفه یا در محل کار تعیین شده‌است.

(Recordkeeping) ثبت اسناد

کارفرمایان باید زمان کارمندان و سوابق پرداختی آن‌ها را نگه‌داری کنند.

Child Labor کودکان کار

این مقررات برای محافظت از فرصت‌های آموزشی افراد زیر سن قانونی و منع اشتغال آن‌ها در مشاغل و تحت شرایط مخرب برای سلامتی یا رفاه آن‌ها طراحی شده‌است.

مزایای استانداردهای نیروی کار

  1. وظیفه اصلی سازمان بین المللی کار یا ( ILO) اجرای آن‌ها در عمل و اطمینان از پیگیری آن‌ها برای حمایت از کارمندان است.
  2. قوانین و رویه‌هایی را علیه تبعیض در محل کار، تبعیض جنسیتی و اطمینان از رفاه کارمندان را وضع می‌کند.
  3. هم‌چنین مکانیسم‌های مربوط به شیوه‌های کار ناامن که ممکن است شایع باشد، را تنظیم می‌نماید.

معایب استانداردهای نیروی کار

  1. از آن‌جا که هدف فقط وضع قوانین استانداردهای کار نیست، بلکه در مورد اجرای آن موارد است، بنابراین باید موارد مربوط به الگوهای اجرا وجود داشته‌باشد.
  2. سیستم حفظ برابری در بین کشورها به‌جای در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، بر اساس معیار‌گذاری و محک‌زنی انجام می‌پذیرد.
  3. بنابراین حتی اگر استانداردهای کار تاثیر مثبتی داشته‌باشند، در نهایت این شیوه و نحوه اجرای آن است که به تاثیرات ناشی از آن کمک می‌کند.