معرفی فیلم: The Startup Kids

معرفی فیلم: The Startup Kids

این فیلم در مورد کارآفرینان جوان در ایالات متحده آمریکا و اروپا است و داستان تاسیس و رشد صفحات وب محبوب امروزی مانند Vimeo، SoundCload، Dropbox و غیره را در امریکا و اروپا نشان می‌دهد.

هدف اصلی نمایش این فیلم، مقایسه بین محیط‌ها، منابع و رفتار مختلف کارآفرینان است.