اعطای نشان امین الضرب به دکتر مشایخی، استاد فرهیخته دانشگاه صنعتی شریف