” کارآفرینی فناورانه، یک استراتژی ملّی “

دکتر محمدرضا زالی عضو هیئت مدیره دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران از پیوند میان علوم پایه(دانش های بنیادی) و تجاری سازی در سومین جشنواره میگوید:
امروزه کارآفرینی به یک استراتژی ملی در سطح جهان تبدیل شده که براین اساس دولتها برنامه های مشخصی بویژه درزمینه کارآفرینی دانش بنیان انجام میدهند. برای مثال در کشور هند به استارتاپ های هندی تا ۷ سال و به استارتاپ های حوزه بیوتکنولوژی تا ده سال معافیت مالیاتی ارائه میکنند.در ایران نیز نرخ استارتاپها در سال ٩٧ برابر ۹.۷ درصد بوده که تقریباً هم ردیف با نرخ متوسط جهانی است.اما نکته مهم چگونگی توسعه استارتاپهای فناورانه یا دانش بنیان است.یکی از راههای عملی تشویق دانشجویان رشته های فنی مهندسی و علوم پایه به تیم سازی و حضور در استارت آپ هاست که به خوبی در برگزاری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان و حمایت هدفمند از ایده پردازان موفق دوره های پیشین نمود پیدا کرده که می تواند در مسیر تحقق اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی در بلندمدت نقش موثری داشته باشد و درکنار جذب و حمایت کارآفرینان استارتاپی علوم پایه به حفظ سرمایه های ارزشمند علمی کشور کمک نماید.