مصاحبه با سرکار خانم آرزو وصله چی

مصاحبه با سرکار خانم آرزو وصله چی  ،مدیر راهبری شرکت سرمایه گذاری عصر امین کارآفرین  با محوریت جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان