گزارش مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان | شبکه آموزش

گزارش مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان به روایت دوربین شبکه آموزش