مهندس ابراهیم جمیلی | باید از جوانان در توسعه کشور استفاده کنیم

استفاده از جوانان در توسعه کشور

مهندس ابراهیم جمیلی| ” اگر بخواهیم کشور به جایی برسد، اگر بخواهیم کشورآباد شود، باید از جوانان در توسعه کشور استفاده کنیم. “