تبدیل تجربه به محتوا

گفت و گو با مهندس مهدی سیاح نیا -مشاور و مدرس بازاریابی با  موضوع تبدیل تجربه به محتوا و بازاریابی و فروش آن ، سه شنبه 24 تیرماه ، ساعت 21 در صفحه اینستاگرام جشنواره اندیشمندان و دانشمندان برگزار شد.