اعطای دو میلیارد و پانصد میلیون ریال اعتبار تجاری سازی محصول و ایجاد شرکت نوپا در سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

با تصویب کمیسیون شورای تخصصی، اعتبار ویژه سومین جشنواره اعلام گردید. بر این اساس و بمنظور حمایت از توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری، به هریک از شرکت ها یا تیم های منتخب در این دوره، اعتبار تجاری سازی محصول به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از طرف بنیاد نیکوکاری جمیلی به همراه امتیاز استقرار در محل پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اعطا خواهد شد.

برگزیدگان از خدمات مشاوره و آموزش کلینیک کسب و کار بهره مند خواهند شد.

اطلاعات بیشتر در نشانی اینترنتیwww.ysf-prsia.com  قابل مشاهده است.