اصطلاحات مهم کارآفرینی (بخش هفتم)

اصطلاحات مهم کارآفرینی (بخش هفتم)

اصطلاحات مهم کارآفرینی (بخش ششم)

اصطلاحات مهم کارآفرینی (بخش پنجم)

Early Stage

مرحله آغازین

تامین مالی برای شرکت‌هایی فراهم می‌آید که سرمایه اولیه و سرمایه‌گذاری برای شروع تولید و فروش را در مقیاس تجاری گسترش دهند.

Elevator Pitch

ارائه آسانسوری

در واقع استعاره ای از یک ارتباط بسیار موثر در یک زمان کوتاه است (مثلا به اندازه زمانی که شخص مهمی را در یک آسانسور ملاقات کنید) به طوری که شخص مقابل ترغیب شده و به سخنان شما گوش دهد تا زمینه برقراری یک ارتباط بلندمدت شکل گیرد.

Entrepreneur

کارآفرین

یک کارآفرین کسی است که برای هر ایده‌ای که به دستش می‌رسد، چه به یک محصول منجر شود و یا نوعی خدمات، با داشتن مجموعه‌ای از مهارت‌ها تمام سعی خود را در جهت به نتیجه رساندن آن ایده انجام دهد و حاضر به پذیرش هرگونه ریسکی در این راه نیز باشد.

Evaluation

ارزیابی

فرایند مستمری است که توسط یک شخص ثالث، سازمان یا مشتری اجرا می گردد. این فرایند معیارهای کمی و کیفی مربوط به میزان دستیابی به مقاصد از پیش تعیین شده و اهداف برنامه‌ها، کیفیت مدیریت و تغییرات بنیادین را ارائه می‌کند، این بازخورد برای برنامه‌ریزی و اجرای تغییرات مطابق با اهداف تعیین شده به کار می‌رود.

Exit Strategy

راهبرد خروج

روشی که سرمایه‌گذار مخاطره پذیر یا مالک بنگاه برای بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری خود در یک شرکت، اتخاذ می‌کند. راهبرد خروج هم چنین «فعالیت نقد نمودن» نامیده می‌شود.