جلسه باشگاه ایده تا کسب و کار علوم پایه ایران برگزار گردید