جذب سرمایه گذار، موضوع دومین نشست مشترک اعضای دبیرخانه دائمی با تیم تتراپاک