استقرار تعدادی از برگزیدگان دوره های اول و دوم جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در شتابدهنده ماینتک