تقدیر از چهره های برتر و شاخص علمی جشنواره سوم

تقدیر از چهره های برتر و شاخص علمی جشنواره سوم

آقای دکتر نورالدین بختیاری و سرکار خانم دکتر مریم بحرینی