” نتایج مرحله اول داوری علمی سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان مشخص شد. “

دکتر شادی جمیلی رئیس دبیرخانه دائمی، ضمن تشکر ازاستقبال زیاد شرکت کنندگان سومین جشنواره، عنوان کرد: در این دوره شاهد حضور بیش از هزار نفر متقاضی در سایت جشنواره بودیم که پس از بررسی اولیه ایده های دریافتی، طرح های واجد شرایط به کمیته داوری علمی ارسال شد. پس از بررسی، منتخبین علمی مرحله ی اول مشخص و از طرف دبیرخانه با آنها تماس گرفته شد.

باتوجه به تمرکز جشنواره سوم بر رویکرد توسعه کسب و کار و کارآفرینی جوانان، منتخبین در این مرحله می بایست کاربرگ های فنی و کسب و کار را تکمیل و به دبیرخانه ارسال نمایند.

نتایج نهایی پس از داوری کسب و کار کمیسیون تخصصی، در روز جشنواره اعلام خواهد شد.