معرفی مهندس امیر جعفری دبیر کمیته ارتباط با دانشگاه آزاد