مصاحبه با جناب آقای صابر خسروی

مصاحبه با جناب اقای صابر خسروی ،مدیرنوآوری نکست با محوریت جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان