اولین لحظه‌ای که ایده به ذهن ایده‌پرداز می‌رسد

مهدی صوفی، برگزیده بخش فیزیک چهارمین جشنواره، از لحظه خلق ایده خود می‌گوید.