اختتامیه ” سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان ” برگزار می شود.