” آیین اختتامیه سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان برگزار شد “