کدام نیمکره مغز شما فعال تر است | راست مغزی و چپ مغزی

نیکره های مغز

دانشمندان نظریه‌هایی راجع به دو نیمکره مغز دارند که نشان می‌دهد عملکرد و روش فرمان دادن به بدن در هر یک متفاوت است. فکر می‌کنید شما راست‌مغز باشید یا چپ‌مغز؟
با طرح این سوال با این موضوع مواجه می‌شوید که «کدام نیمکره ی مغز شما بر بدن و رفتار تان غلبه دارد؟». بعید نیست، تست‌های آنلاین نیز در همین زمینه انجام داده باشید و هم اکنون خودتان را یک «چپ مغز» یا «راست مغز» بدانید. شاید برای شما جالب باشد که بدانید این تقسیم‌بندی، بیش از آنکه به «علم» نزدیک باشد، به حوزه‌ی #شبه علم نزدیک است.

آيا چپ مغز هستيد؟

  • در حالي كه روی صندلی نشسته‌ايد، پاى راستتان را روى زمين قرار دهيد و  آنرا در جهت عقربه‌هاي ساعت، دايره‌وار بچرخانيد.
  • حالا در حين اين كار، عدد (6) را با دست راستتان در هوا بكشيد.

در صورتي‌كه شما چپ مغز باشيد، جهت چرخش پاى شما ناخودآگاه تغيير خواهد كرد.

آيا راست مغز هستيد؟

  • در حالي‌كه روی صندلی نشسته‌ايد، پاى چپتان را روى زمين قرار دهيد و آنرا در خلاف جهت عقربه‌هاي ساعت، دايره‌وار بچرخانيد.
  • حالا در حين اين كار، عدد (9)  را با دست چپتان در هوا بكشيد.

در صورتي كه شما راست مغز باشيد،  جهت چرخش پاى شما ناخودآگاه تغيير خواهد كرد.

فعال بودن نیم‌کره‌ی راست

* دیداری-تمرکز بر تصاویر و الگوها
* درک مستقیم و شهودی
* پیروی از احساسات
* حافظه تصویری-توسط یادداشت و یا ترسیم موضوعات می‌توان آنها را به خاطر سپرد.
* اطلاعات را به یکدیگر ارتباط می دهد.
*  ابتدا به کلیات و سپس به جزییات می‌پردازد.
* سازمان نیافته می‌باشد.
* بسیار در جستجوی استدلال بوده و بدنبال علل قوانین می‌باشد.
* فاقد حس زمان می‌باشد.
* در یافتن واژه‌ها مشکل دارد
* از لمس اشیاء لذت می‌برد.
* در الویت‌بندی مشکل دارد. تکانشی و بدون اندیشه اقدام به کاری می‌کند.
* به چگونگی بیان سخن توجه می‌کند و نه به مضمون آن.

فعال بودن نیم کره‌ی چپ

* شفاهی-تمرکز بر واژه‌ها، نمادها و ارقام.
* تحلیل‌گر-پیروی از منطق.
* برای بخاطر آوردن از واژه‌ها سود می‌برد
* اسامی را بجای چهره ها بخاطر می سپارد.
* استنتاج منطقی از اطلاعات بعمل می آورد.
* ابتدا جزییات را بررسی کرده سپس به کلیات دست می‌یابد.
*  بسیار سازمان یافته می‌باشد.
* علاقه‌مند به تهیه فهرست و برنامه‌ریزی.
* معمولا بدون تحقیق و کورکورانه از قوانین تبعیت می‌کند.
* در پیگیری و حفظ زمان کار آمد است.
* تلفظات و فرمول‌های ریاضی به سهولت به خاطر سپرده می‌شود.
* از مشاهده اشیاء لذت می‌برد.
* از پیش برنامه‌ریزی می‌کند.
* به مضمون سخن توجه می‌کند و نه به چگونگی بیان آن.

نیمکره چپ

نیمکره راست

ریاضیات، منطق

کل نگر

تحلیلی

تشخیص الگو

عملکرد زنجیره‌ای

عملکرد هم‌زمان

جمله‌سازی و درک متن

درک مطلب و محتوا

درک کلمات

درک علائم غیرکلامی

توجه به جزییات

 درک موقعیت‌های فضایی و تصویر بزرگ

تحلیل ایده

ایجاد ایده

Roger Sperry  |  Noble, 1981