دکتر محمود فتوحی فیروزآباد _ رئیس دانشگاه صنعتی شریف| اختتامیه جشنواره چهارم

دکتر محمود فتوحی فیروزآباد

سخنرانی دکتر محمود فتوحی فیروزآباد ، رئیس دانشگاه صنعتی شریف در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان