کتاب نوپای ناب | یکی از کتابهای کاربردی کسب و کارهای نوپا

خلاصه کتاب نوپای ناب

نام کتاب: نوپای ناب  (The Lean Startup)
نویسنده: اریک ریز
پرفروش ترین کتاب سال 2013 آمازون در حوزه کار آفرینی

ضرورت موضوع:

ما از فقدان یک پارادایم منسجم مدیریتی برای کسب و کارهای نوآورانه رنج می بریم که در نتیجه ظرفیت اضافی خودمان را هدر می دهیم.
كتاب نوپاي ناب تفاوت بین فعالیت های ارزش زا و اتلاف کننده را یاد می دهد و نشان می دهد چگونه می توان به کمک داشته های سازمان، کیفیت را در یک محصول ایجاد کرد….
این کتاب تلاش می کند تا کارآفرینی و نوآوری را بر شالوده مستحکمی استوار کند. آن هایی که تمایل دارند جهان بزرگ بعدی را بسازند باید ابزاری را که برای تغییر جهان لازم است در اختیار داشته باشند.

ساختار کتاب:

این کتاب از سه بخش تشکیل شده است:
چشم انداز: ضرورت نظم جدید مدیریت کارآفرینانه را بیان می کند.

هدایت: وارد جزئیات روش نوپای ناب می شود.

شتاب: تکنیک هایی برای توانمندی نوپاهای ناب معرفی خواهد كرد.

کتاب نوپای ناب اصول نوپای ناب:

١) کارآفرینان همه جا هستند:
کارآفرین شامل هر کسی است که در یک کسب و کار نوپا کار مي كند.
کسب و کار نوپا يك مؤسسه اجتماعي است كه طراحی شده تا محصول یا خدمت جدیدی را در شرایط عدم قطعیت خلق کند.

٢) کارآفرینی مدیریت است:
یک کسب و کار نوپا همانطور كه گفته شد یک موسسه است نه صرفا یک محصول.
بنابراین نوعی خاص از مدیریت را لازم دارد که مختص فضای عدم قطعیت باشد.

٣) یادگیری معتبر و مستمر است:
کسب و کارهای نوپا صرفا برای این نیستند که چیزي بسازند، پولي تولید کنند یا حتی به مشتریان خدمت دهند. آن ها هستند تا یاد بگیرند چگونه یک کسب و کار پایدار ایجاد کند.

٤) ساختن-اندازه گیری- یادگیری: فعالیت پایه ای کسب و کار نوپا این است که ایده ها را تبدیل به محصول کند، اندازه گیری کند که چگونه مشتریان پاسخ دهند و سپس یاد بگیرد که يا چرخش انجام دهد یا حالت فعلی خود را حفظ کند.

٥) حسابداری نوآوری:
براي بهبود نتایج فعالیت های کارآفرینانه و مسئولیت پذير كردن نوآوران، بایستی بر چیزهای کسل کننده تمرکز كنيم، چگونه پیشرفت را اندازه گیری کنیم، چگونه موعد تعریف کنیم و چگونه کارها را اولویت بندی کنیم. این موضوع نیازمند نوع خاصی از حسابدای است که برای کسب و کارهای نوپا طراحی شده است.