بایگانی برچسب: دکتر عباسعلی زالی

دکتر عباسعلی زالی: دعاگوی تمام کسانی هستم که چنین قدم خیری را با همکاری دانشگاه تهران رقم زده اند.

دکتر عباسعلی زالی مشاور ریاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و عضو شورای سیاستگذاری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، درباره نقش و جایگاه موثر این رویداد در حمایت از جوانان گفت: قلبا بر این باور و اعتقاد هستم که اگر بتوانیم تنها یک نفر را احیاء کنیم مثل این است که جامعه ای را احیاء […]