تکنیک هفت مرحله ای SCAMPER

اسکمپر

از تکنیک SCAMPER چی می‌دونین؟

این تکنیک، خلاقیت آقـای باب ابرلی (Bob Eberle) بود. روشی که با رویکرد حل مسئله و تفکر خلاقانه شکل گرفت و اما هدف اصلی باب از خلق این تکنیک چه بود؟

خلق تکنیک اسکمپر با هدف اضــافه کردن بخش‌هایی در ایده‌پردازی، برای دست‌یابی به بهترین راه حل ممکن است.

 

مراحل تکنیک اسکمپر

تکنیک شامل هفت مرحله است، مراحلی که می‌تونن به راحتی به‌عنوان جایگزینی مناسب برای اجرا و دست‌یابی به انواع ایده‌ به کار برده بشن:

اسکمپر چیست؟

S جایگزینی (Substitute)

جایگزینی بخشی از محصول یا فرآیند با محصولی دیگر برای رسیدن به نتیجه‌ای بهتر.

 Cترکیب (Combine)

ترکیب دو ایده در راه حلی واحد و مؤثرتر.

A سازگاری (Adapt)

تجزیه و تحلیل انعطاف‌پذیری فرآیند و تمرکز بر سایر پیشرفت‌های مشابه با ایده.

M اصلاح  (Modify)

نگاه به مسئله از منظری بزرگتر با هدف بهبود نتایج کلی فرآیند، نه فقط ایده.

P راه‌های کاربردی (Put to Another Use)

یافتن راهی برای استفاده از ایده با یک هدف متمرکز و تحلیل مزایای احتمالی آن.

E حذف (Eliminate)

تکنیکی صریح برای بررسی نتـایج احتـــمالی حذف یک یا چند قسمت از ایده.

R معکوس (Reverse)

معکوس کردن ترتیب عنــاصر قابل تعویـــض ایده‌ی متمرکز.