گفتگو با دکتر رامین فاضل | مدیرعامل شرکت لیوژن فارمد

 

گفتگو لایو اینستاگرامی چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با جناب آقای دکتر رامین فاضل مدیرعامل شرکت لیوژن فارمد