مصاحبه با نماینده دکتر مایکو در نمایشگاه مجلس شورای اسلامی

مصاحبه جناب آقای دکتر توحید اخلاقی نماینده شرکت دکتر مایکو در نمایشگاه پنج دوره دستاورد جشنواره مجلس شورای اسلامی