مصاحبه با سرکار خانم سارا داریان

مصاحبه با سرکار خانم سارا داریان ،دبیر ملی باشگاه های کارآفرینی حلال احمر با محوریت جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان