مصاحبه با جناب آقای آرش سروری

مصاحبه با جناب اقای آرش سروری ،برنامه ساز در حوزه فناوری و استارتاپ  با محوریت جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان