جلسه شورای سیاست گذاری هفتمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان