توجه ویژه به مفاهیم “توسعه پایدار” در دستور کار جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان قرار گرفت

در جلسه ای که با حضور آقای آقای دکتر براتی – رئیس گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران برگزار گردید ابعاد مختلف توسعه پایدار مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهایی به منظور پیشرفت در این مهم پیشنهاد گردید.

در این خصوص دکتر براتی خاطر نشان کرد: توسعه پایدار 3 بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دارد که این 3 مهم باید به صورت همسو با یکدیگر مدنظر قرار گرفته شوند تا بتوان در مسیر توسعه پایدار به درستی گام برداشت. یعنی حوزه ای که مورد بررسی قرار می گیرد باید تامین کننده نیازهای اولیه اقتصادی جامعه باشد، از نظر اجتماعی باور پذیر باشد و به محیط زیست نیز احترام بگذارد و حقوق نسل های آینده را مد نظر قرار دهد.

رئیس گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران متذکر شد: در مفاهیم توسعه پایدار “تفکر سیستمی” نقش اصلی را ایفا می‌نماید.

در مباحث مربوط به حکمرانی نیز 3 رکن دولت، مردم و بخش خصوصی مدنظر قرار داده می شود. یعنی دانشگاه با حمایت مالی بخش خصوص مطالعاتی را انجام داده و به محصولی کاربردی برای استفاده آحاد جامعه از آن، دست می یابد.

دکتر براتی در بخش پایانی صحبت های خود به نکته ای تاکید ویژه نمود: هدف از توسعه پایدار ریشه یابی است که نتیجه آن در بلندمدت مشهود می باشد.

در این راستا دکتر مودب – مدیر اجرایی جشنواره در خصوص تاسیس باشگاه علوم پایه و تکنولوژی یونسکو که عمده ترین هدف آن تمرکز بر روی اهداف توسعه پایدار است، نکاتی را مطرح نمود.

ایشان در ادامه درخواست خود را مبنی بر برگزاری رویدادهای مشترک با هدف طرح چالش های مطرح در حوزه توسعه پایدار همراه با تیم آقای دکتر براتی و با حضور دانشگاه، صنعت و دولت در سطح ملی و بین المللی بیان نمود.

در پایان مقرر گردید مفاهیمی مانند “گرمایش زمین” و “بحران خاک” جهت برگزاری رویدادهای مشترک مورد مطالعه قرار گیرند و تصمیمات نهایی در این باب اتخاذ گردد.