” بنياد نيكوكاري جميلي در زمينه حمايت از شركت هاي نوپا و يا استارتاپي منتخب، به هيچ عنوان وارد چرخه درآمدزايي و يا شراكت با آنها نخواهد شد. ذینفع تمامی دستاوردهای حاصل از حمایت ، تنها خود شرکت ها خواهند بود. “

سيزدهمين جلسه كميته شوراي راهبردي سومين جشنواره انديشمندان و دانشمندان جوان روز دوشنبه سيزدهم خردادماه ١٣٩٨ درحالي برگزار شد كه علاوه بر اعضاي اصلي، ميهمانان ويژه اي نيز در اين جلسه كميته حضور داشتند. دراين نشست كه بيش از سه ساعت به طول انجاميد، پس از پرزنت فايل Demo پرتال ثبت نامي، موارد دستورجلسه بررسي و به تصويب رسيد.
دكتر آيت الله مميز استاد دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران نيز پس از ايراد توضيحاتي كوتاه، به ارائه طرح پيشنهادي خود با موضوعيت كشف، پرورش و حمايت استعدادهاي جوان پرداختند. در ادامه مهندس ابراهيم جميلي رئيس شوراي سياستگذاري جشنواره با تاييد كليت طرح ارائه شده، حمايت و همكاري بنياد نيكوكاري جميلي بمنظور توسعه پذيري آنرا منوط به تعيين راهكارها، روش هاي اجرا و ارائه مرحله دوم ارزيابي تفكيكي طرح دانستند. ايشان همچنين در ارتباط با شركت هاي استارتاپي متقاضي همكاري با بنياد نيكوكاري جميلي صراحتا اعلام داشتند كه اين بنياد به هيچ عنوان وارد چرخه درآمد زايي نخواهد شد اما هريك از شركت هاي زيرمجموعه مي توانند در صورت نياز وج تقاضاي شركت هاي استارتاپي درچارچوب سياست هاي كلي گروه، از طريق پروسه شراكت اقدام به حمايت از آنها نمايند. ايشان همچنين موافقت خود در ارتباط با بازديد اعضاي كميته اشتغال دانشجويي بنياد حاميان دانشگاه تهران از مجموعه كارخانجات شركت هاي هلدينگ صنعتي و معدني زرين در استان زنجان را اعلام نمودند.
در ادامه موارد اجرايي لازم الاجرا از نظر ايشان مطرح و در اولويت هاي بررسي و اجرا قرار گرفت. سايت جشنواره نيز از تاريخ شنبه ١٨ خرداد ماه لغايت ١٠ مهرماه ١٣٩٨ جهت ثبت ايده هاي ايده پردازان عزيز آغاز به كار خواهد كرد.