سخنرانی مهندس ابراهیم جمیلی – رئیس شورای سیاستگذاری| اختتامیه جشنواره چهارم

سخنرانی مهندس ابراهیم جمیلی، رئیس شورای سیاستگذاری در اختتامیه چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان