اکتبر 1, 2019

” کارآفرینی فناورانه، یک استراتژی ملّی “

دکتر محمدرضا زالی عضو هیئت مدیره دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران از پیوند میان علوم پایه(دانش های بنیادی) و تجاری سازی در سومین جشنواره میگوید: امروزه کارآفرینی […]