حضور و همفکری تعدادی از شرکت کنندگان طرح ایده ۹۹/۹۹ در جلسه شورای راهبردی