تصویب برگزاری جلسات شورای راهبردی با نمایندگان دانشگاه های برتر کشور