برگزاری آخرین جلسه کمیته راهبردی جشنواره چهارم در سال ۱۳۹۸