وبینار ویژگی های شخصیتی و نقش آن در تیم سازی |دکتر کتایون سپهری

دکتر سچهری تیم سازی

وبینار ویژگی های شخصیتی و نقش آن در تیم سازی

مدرس دکتر کتایون سپهری

چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

www.ysf-persia.com