چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان به روایت تصویر

تندیس جشنواره

اختتامیه چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان به روایت تصویر