کمیته داوری جشنواره چهارم

دکتر قوام الدین زاهدی
دبیر کمیته علمی

دکتر محمدرضا زالی
دبیر کمیته کسب و کار

کمیته داوری علمی

داوران بخش علوم زیستی

کارگروه زیست شناسی جانوری

 • سید هادی علوی – دانشگاه تهران
 • آزیتا پروانه تفرشی – پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 • قمر تاج حسین – دانشگاه تهران
 • علیرضا ساری – دانشگاه تهران
 • رضا ندرلو  – دانشگاه تهران
 • فرهاد مشایخی – دانشگاه گیلان
 • محمود تلخابی – دانشگاه شهید بهشتی
 • بهمن زینلی – دانشگاه تهران

کارگروه زیست شناسی و فناوری گیاهی

 • فائزه قناتی – دانشگاه تربیت مدرس
 • منصور افشار محمدیان – دانشگاه گیلان
 • یاسمن سلمکی – دانشگاه تهران
 • شاهین زارع – دانشگاه تهران
 • عبدل کریم چهرگانی – دانشگاه بوعلی سینا همدان

کارگروه زیست شناسی و فناوری میکروبی

 • حمید مقیمی –  دانشگاه تهران
 • محمد علی آموزگار  – دانشگاه تهران
 • محمد رضا صعودی  – دانشگاه الزهرا
 • جواد حامدی – دانشگاه تهران
 • احسان عارفیان – دانشگاه تهران

داوران بخش فیزیک

 • بابک شکری
 • حمید رضا قمی مرزدشتی
 • سید حسن توسلی
 • سیدمجید محسنی ارمکی
 • مجید قناعت شعار
 • سیده مهری حمیدی سنگدهی
 • عزالدین مهاجرانی
 • محمد قربانعلیلو
 • محمد سلامتیان
 • مجید زندی
 • محمد علی احترام
 • روح اله کریم زاده
 • محمدی زاده
 • محمد حسین مهدیه
 • سیدایمان حسینی
 • محمد رضا خانی
 • اسفندیار مهرشاهی
 • محمدحسین سورگی
 • حمیدرضا مشفق
 • ایرج کاظمی نژاد
 • رسولی
 • سیدامیرمهدی قنادپور
 • مهران میرشمس
 • محمد محسن حاتمی

کمیته داوری کسب و کار

کارگروه ارزیابی مدل کسب و کار

 • دکتر جهانگیر یدالهی فارسی –  عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 • دکتر رضا محمدکاظمی –  عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 • دکتر حسنعلی آقاجانی – دانشیار دانشگاه مازندران

کارگروه ارزیابی ارزیابی ایده

 • دکتر امیر اخلاصی – استاد مدعو دانشکده کسب و کار دانشگاه Reutlinger آلمان
 • علی اکبر فرجادیان – مدیرعامل شتابدهنده سریر
 • دکتر آصف کریمی – عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و مدیرعامل مرکز نوآوری نکسترا

کارگروه ارزیابی MVP

 • دکتر سید رضا حجازی – استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 • پروین برادران – کارآفرین فناور و مخترع در زمینه محصول جدید ضدعفونی کننده

کارگروه ارزیابی تیم کسب و کار

 • دکتر محمد عزیزی – استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 • دکتر جلیل خاوندکار – عضو هیئت مدیره انجمن های علمی کشور و مدیر برتر حوزه فناوری کشور
 • راحله میلادی  – مدیر مجموعه بنتا