گفتگو با دکتر محمدرضا زالی دبیر کمیته داوری کسب و کار

گفتگو لایو اینستاگرامی با دکتر محمدرضا زالی دبیر کمیته داوری کسب و کار چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در خصوص روند داوری و جوایز تیم های برگزیده
چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان