گفتگوی اختصاصی سرکار خانم دکتر شادی جمیلی با ماهنامه توسعه

رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در مصاحبه ی اختصاصی با ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی کمبود اعتبارات پژوهشی و سرمایه گذاری های بلاعوض در بخش حمایت از استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا را چالش اصلی توسعه در بخش کارآفرینی نوین جوانان دانست. ایشان ضمن تاکید بر رسالت اجتماعی که بخش خصوصی و خیرین نیک اندیش در حمایت از جوانان ایده پرداز در خلق ارزش از ثروت برعهده دارند، هدف بنیاد نیکوکاری جمیلی بعنوان اولین و تنها نماینده بخش خصوصی که با برگزاری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان این اصل را پایه ریزی کرده و دنبال می کند، را ترویج و فرهنگ سازی این الگوهای فکری در توسعه اهداف خیرخواهانه عنوان کرد.
ایشان که ریاست کمیته جوانان حامی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را نیز برعهده دارند، رسالت این کمیته در ستاد خیرین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را حمایت و گسترش زیرساخت های آموزش عالی، حمایت و توفیق رفیع جوانان برشمرد.