گرامیداشت سعدی شیرازی

سعدی شیرازی که به اشعار و ادب و فقه معروف است در آغاز، به تحصیل در حوزه مقدماتی «علوم» پرداخت و به همین سبب در بسیاری از اشعار او ردی پررنگ و خوش در نکوداشت علم و اندیشه و نکوهش نادانی به چشم می‌خورد.

به دهقان نادان چه خوش گفت زن                            به دانش سخن گوی یا دم مزن

نکته جالب‌ توجه در خصوص باور سعدی به علم، اعتقاد به عمل بستن علم است، تا جایی که این ادیب پارسی، علم بی عمل را تهی می‌داند.

و این باور دقیقا همان اندیشه و هدف جشنواره یعنی، «تحقق ایده و تجاری‌سازی آن‌ است»

علم چندان که بیشتر خوانی                            چون عمل در تو نیست نادانی

«۱ اردیبهشت، زادروز سعدی شیرازی گرامی باد»