کمیته داوری جشنواره قرن

دکتر علیرضا ساری

دبیر علمی

دکتر محمدرضا زالی

دبیر کسب و کار

کمیته داوری علمی

دکتر پیمان صالحی

 رئیس کمیته داوران بخش شیمی، معاون پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دکتر غلام رضا رکنی

رئیس کمیته داوران بخش ریاضی،آمار و علوم کامپیوتر، معاون پژوهش و فناوری دانشکدگان علوم دانشگاه تهران

دکتر بابک شکری

رئیس کمیته داوران بخش فیزیک، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمد گنج تابش

رئیس کمیته هوش مصنوعی، عضو هئیت علمی دانشکدگان علوم پایه دانشگاه تهران

دکتر بهمن زینلی

رئیس کمیته داوران بخش علوم زیستی،عضو هیئت علمی دانشکده زیست شناسی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران

دکتر احسان مصطفوی

رئیس کمیته داوران بخش ویروس کرونا، رئیس بخش تحقیات بیماری نوپدید و باز پدید انستیتو پاستور ایران

دکتر علی کنعانیان

رئیس کمیته داوران بخش زمین شناسی، عضو هئیت علمی دانشکده زمین شناسی دانشگدکان علوم تهران

کمیته داوری کسب و کار

دکتر امیر اخلاصی

استاد مدعو دانشکده کسب و کار دانشگاه Reutlinger آلمان

دکتر محمد عزیزی

عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دکتر رضا محمد کاظمی

عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دکتر جلیل خاوندکار

عضو هیئت مدیره انجمن های علمی کشور و مدیر برتر حوزه فناوری کشور

دکتر مهرداد عالی پور

مدیرعامل شرکت عالی تحریر پارسیان

ویژه‌نامه دکتر قوام‌الدین زاهدی