کمیته بین الملل

دکتر فاطمه محمدی‌پناه

عضو هیئت علمی دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران

منظور حسین سومرو

مشاور و رئیس سابق بنیاد علمی اکو

دکتر علیرضا ساری

دبیر علمی جشنواره

دکتر معصومه ملک

مدیر کل اداره اعضای هیات علمی و دانشجویان بین‌الملل دانشگاه تهران