اعضای کمیته بین‌الملل

دکتر سید کمیل طیبی

رئیس بنیاد علمی اکو

منظور حسین سومرو

مشاور و رئیس سابق بنیاد علمی اکو

 

 

دکتر علی امروز نژاد

استاد و رییس مرکز تحقیقاتی تحلیل تجاری، دانشگاه ساری، انگلستان

دکتر بابک حقیقت

عضو هیئت علمی مرکز علوم ریاضی یاو، دانشگاه شینگهوا چین