یک ایده، چطور به ذهن برگزیده می‌رسد؟

امیر زارعی، برگزیده بخش شیمی چهارمین جشنواره، از لحظه خلق ایده خود می‌گوید.