چهارمین دوره از جشنواره در آذرماه ۹۹ و پس از ثبت ۴۳۰ ‌ایده برگزار گردید. ۳۸ ‌ایده در داوری علمی و ۸ ‌ایده در داوری فنی کسب و کار منتخب گردیدند.

برای برگزیدگان بخش‌ایده پرداز ۱۲ اعتبار حمایتی ۳۰۰ میلیون ریالی درنظر گرفته شد (۱۰ درصد اعتبار حمایتی به صورت نقدی)

در بخش کسب و کار نوپا؛ تیم اول مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار حمایتی و ۲ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری روی طرح را به خود اختصاص داد.

تیم دوم ۱ میلیارد ریال و تیم سوم ۷۰۰ میلیون ریال اعتبار حمایتی را از آن خود نمود که ۱۰ درصد از این اعتبار به‌عنوان جایزه نقدی به افراد واگذار گردید.

به تیم چهارم نیز مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار حمایتی آموزشی و مشاوره‌ای تعلق گرفت.