برگزیدگان علمی هفتمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

برگزیدگان نهایی هفتمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان