وبینار مهارت‌های تیم سازی و کار گروهی

سلسله وبینار‌های آموزشی از ایده تا عمل «مهارت‌های تیم سازی و کار گروهی»

دکتر محمد عزیزی

یکشنبه 27/4/1400

ساعت 18 الی 19:30

لینک وبینار: http://vroom.ut.ac.ir/cul2